عشق و زندگی

آن هنگام که به چشمانش خیره شدم زندگی را آنچنان متغیر  دیدم که گویی تا به الان بیهوده می زیسته ام. زندگی ابدی چیزی نیست جز عشق

ای کسانی که تا به حال عاشق نشده اید، بدانید که از زندگی چیز زیادی عایدتان نشده است …

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>