بوسه ی آرامش

سلام نازنین

خیلی می خوامت و دوست دارم
یعنی عاشقتم، بهترین
گاهی اوقات انقدر جای خالیتو حس میکنم که حد نداره. شما بهترین دوستم هستی عشقم. بدون شما میمیرم.سر تمام قولام هستم، حتی اگه حاضر باشم جونمم میدم.
بهت عشق نشون میدم. من دوست دارم همیشه عاشق باشم، حتی وقتی رفتم اون دنیا. دوست دارم تا آخر عمرم پیشت باشم و تو دستای عزیزکم این دنیارو ترک کنم.
عاشقتم بهترینم
بوس رو پیشونیت، میدونستی بوس رو پیشیونی یعنی آرامش نازنین؟ پس بوس
.
.
.
relax

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>